https://www.ebe.cz/ebe/prezentace.nsf/i/ram

Územní pracoviště v Pelhřimově oznamuje konání veřejné dražby pozemků


Číslo jednací: 1246893/19/2910-00540-305768
Místo: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově, č. dveří 216, II. poschodí, Příkopy 1754, 393 01 Pelhřimov
Datum a čas: 25.9.2019 od 10:00 hodin
Zápis dražitelů: Zasedací sál ÚzP v Pelhřimově dne 25.9.2019 od 9:30 do zahájení dražby
Dražební jistota: 80 000,00 Kč
Nejnižší podání: 22 743 866,00 Kč
Dražební vyhláška:
Dražit se budou pozemky uvedené na LV č. 185 pro obec Veliká Ves a katastrální území Veliká Ves u Prahy. Převážná část výše uvedených pozemků je v katastru nemovitostí vedená v druhu pozemku „orná půda“, což souhlasí se skutečností zjištěnou při místním šetření soudního znalce. Zemědělské pozemky jsou převážně obhospodařovány a jsou sloučené do půdních celků. Řada pozemků je přístupná pouze po cizích zemědělských pozemcích. Pozemek parcela č. st. 6, jehož součástí je stavba č.p. 11 a pozemek parcela č. st. 8, jehož součástí je stavba č.p. 13, se nacházejí v rovinatém terénu v centru zastavěné části obce Veliká Ves v sousedství kostela sv. Vavřince. Obě stavby jsou ve špatném stavebně technickém stavu s řadou vad a poruch (chybějící okna, částečně chybějící krytina apod.), dle vyjádření soudního znalce nezpůsobilé k užívání. Pozemek parcela č. st. 80/2 je zastavěný stavbou rodinného domu čp. 65 cizího vlastníka. Pozemek parcela č. 42/1 ostatní plocha se nachází v prostoru mezi ulicemi Korycanská a U Sv. Vavřince. Pozemek je přístupný pouze z pozemku parcely č. 6, s nímž tvoří jednotný funkční celek. V okolí se nacházejí rodinné domy a domy pro individuální bydlení. Obec Veliká Ves vydala pod číslem 1/2018 opatření obecné povahy, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře. Opatření nabylo právní moci dne 5.5.2018. Opatřením se mimo jiné zakazuje provádění veškerých staveb ve smyslu § 2 odst. 3) stavebního zákona, provádění změn v účelu užívání staveb ve smyslu ust. § 126 odst. 4) stavebního zákona, provádění změn v účelu užívání staveb ve smyslu ust. § 126 odst. 4) stavebního zákona. Opatřením ne neomezují ani nezakazují udržovací práce.

>> Finanční správa ČR - více informací o dražbě

Další dražby dražebníka
505 000 Kč
Termín konání: 11.9.2019 od 10:00 hodin

FÚ pro Kraj Vysočina - Územní pracoviště v Pelhřimově


www.statnisprava.cz
© Copyright 2000 - 2019, všechna práva vyhrazena - European Business Enterprise, a.s., Masarykovo nám. 14, Říčany
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8892, IČ 25130382, DIČ CZ25130382
E-mail: info@ebe.cz